Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Реформа на съдебната система в България: стратегия, изпълнение, резултати, оценки, перспективиПубликацията е осъществена в рамките на проект BG05SFOP001-3.003-0119 „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изтегли публикацията