Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Методология за извършване на оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.Докладът е разработен в рамките на Дейност 2. Разработване и приложение на методология за извършване на оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта по проект BG05SFOP001-3.003-0119 „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“.

Можтете да изтеглите методологията оттук.