Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Управление и опазване на околната средаКлуб "Икономика 2000" развива активна дейност в сферата на управлението и опазването на околната среда. Клубът участва в изпълнението на проекти, свързани с разработване на стратегически документи в сектора; управление и финансиране на дейности по третиране на битовите отпадъци, качество на въздуха, климатични изменения, води и други; разработване на нормативни документи по сектори (води, отпадъци и др.), както и при разработването на нормативните рамки и правилата за работа на такива отговорни институции като Националния Доверителен Екофонд и др. Основен приоритет за Клуб "Икономика 2000" е популяризиране на концепцията за устойчиво развитие.