Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Материали от обучителен семинар „Инструмент за самооценка на корпоративното управление в държавни предприятия“