Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

ОбученияКлуб “Икономика 2000” предлага следните модули за обучение:

 • Стратегическо планиране
 • Подготовка и управление на проекти
 • Управление на човешките ресурси
 • Организационни и управленски умения
 • Управление на общински бюджет (включително подготовка и изпълнение на делегирани бюджети)
 • Възлагане на публични поръчки и договориране
 • Управление на държавна (общинска) собственост
 • Гражданско участие и партньорство в местното самоуправление
 • Обслужване на граждани
 • Комуникационни умения
 • Лобиране
 • Ефективни връзки с медиите
 • Обучение на треньори

Обучителните курсове са насочени към служители в общинските и в областните администрации, в министерства и ведомства, неправителствени организации и научни институции. Повечето от обучителните курсове и материали са разработени в тясно сътрудничество с американски експерти.


При осъществяването на тази дейност, Клубът партнира с Halcrow Group, Booz|Allen|Hamilton Inc., RTI, Регионален екологичен център за Централна и източна Европа, ПРООН, AED, Върховният Комисариат на ООН по бежанците (Скопие) и други.

Треньорите от Клуб “Икономика 2000” са специализирали обучение на възрастни в САЩ, Белгия, Германия и България. Техният международен опит обхваща Хърватска, Унгария, Македония, Румъния и Украйна.


Методи на обучение
Емпиричният метод в обучението стои в основата на всички предлагани модули. Той е насочен към придобиване на практически умения и навици чрез предлагане на съвременни техники и използване на натрупания опит на обучаваните. Методиката на семинарите е интерактивна и включва работа в екип, ролеви игри, решаване на казуси, стимулации, демонстрации, техника на мозъчната атака, делови игри и пр.


Стратегическо планиране

Запознаване с етапите на стратегическото планиране, изграждане на активен подход към идентифицирането и управлението им, развиване на умения за разработване на стратегически план за регионално развитие и мониторинг на неговото изпълнение.

Подготовка и управление на проекти
Тези специални обучителни програми за подготовка и управление на проекти, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и други финансови източници предоставят специфични знания, свързани с разработването на печеливши (bankable) проекти. Участниците усвояват конкретни техники и методи за разработване и управление на проекти.

Управление на човешките ресурси
Разработване на програми за мотивиране на администрацията; предоставяне и усвояване на техники за планиране и набиране на персонал, разработване на системи за оценка на персонала, за осъществяване на ефективно взаимодействие със заинтересованите страни на територията, разработване на индивидуални планове за професионално развитие.

Организационни и управленски умения

Създаване и прилагане на процедури при определяне приоритети на задачи; общуване в организациите; установяване на ефективни стилове на ръководство, създаване на умения за делегиране на правомощия; запознаване с правилата за провеждане на ефективни заседания; работа в екип, подготовка на план за действие.

Управление на общински бюджети
Разработване и внедряване на бюджетни схеми ориентирани към резултата; определяне на ключови бюджетни съотношения; разработване на индикатори за изпълнение на финансовите планове и програми; проектиране на системи за вътрешен контрол; подготвка и изпълнение на делегирани бюджети.

Възлагане на публични поръчки и договориране
Въвеждане на подходящи технологии за управление на публичните поръчки и договорирането в областта; създаване на умения за водене на преговори и привличане на делови партньори; избор на подходящи методи за възлагане на публични поръчки (bid/ конкурс, пряко договаряне, търг); определяне на критерии за оценка на офертите.

Управление на държавна (общинска) собственост
Създаване на умения за управление на държавна (общинска) собственост чрез избор на оптимален вариант за разпореждането с нея; използване на съществуващата нормативна уредба за вземане на интелигентни управленски решения във връзка със собствеността; разработване на модели за прехвърляне права на собственост към частни предприемачи.

Гражданско участие и партньорство в местното самоуправление
Запознаване със съвременни концепции за гражданското участие в местното самоуправление; разглеждане на видовете общуване и гражданско участие; разработване от участниците на конкретни планове за подобряване на взаимодействието между гражданските структури в техните общини.

Обслужване на граждани
Представяне и овладяване на принципите и характеристиките на дружелюбните общински услуги; запознаване и овладяване на модели, методи и техники за оказване на дружелюбно обслужване на гражданите.

Комуникационни умения
Умения за наблюдаване, слушане, задаване и отговаряне на въпроси. Език на тялото. Как да подготвяме презентация и да говорим пред публика. Как да подготвяме и провеждаме успешно работно съвещание. Техники за решаване на проблеми  - начини за провеждане на мозъчна атака и за постигане на консенсус.

Лобиране
Запознаване и усвояване на основни механизми, подходи и техники за лобиране. Анализ на заинтересованите страни и анализ на силовите полета. Водене на преговори. Организиране и финансиране на лобистки кампании.

Ефективни връзки с медиите
Запознаване с ролята на медиите в демократичното общество; усвояване на умения за разработване и изпълнение на стратегия за отношенията с новинарските медии; усвояване на умения за провеждане на ефективни интервюта в медиите; запознаване с инструменти за ефективно общуване с медиите в кризисни ситуации; провеждане на игрови пресконференции.

Обучение на треньори
Предаване на треньорски знания и умения за разработване и предлагане на модули за обучение: разработване на учебни цели и съдържание, на учебни планове; техники за презентиране; фасилитационни умения; използване езика на тялото; справяне с трудни участници и ситуации.