Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Аналитичен доклад на тема 'Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия 2022 година'В резултат от изпълнението на Дейност 2: Оценка на състоянието на корпоративното управление на държавните предприятия през 2022 г. по проект BG05SFOP001-2.025-0185 „Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръки“, осъществяван с подкрепата на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. бе разработен аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия 2022 година".

Пълният текст на доклада можете да изтеглите оттук.