Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Покана за участие в пресконференция по проект 'Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.'Уважаеми колеги,

Имам удоволствие да Ви поканя на пресконференция по проект BG05SFOP001-3.003-0069: "Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г." Тя ще се състои на 19.11. от 10 до 11 ч. в БТА.

На пресконференцията ще бъдат представен самият проект и резултатите от първите два завършени доклади на тема: "ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ" и "АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНАТА СИСТЕМА ЗА ОТЧЕТНОСТ И ДОКЛАДВАНЕ НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 2014-2020 Г."

Надявам се на Вашето участие.

.
С поздрави,

Спартак Керемидчиев

ръководител на проекта