Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

ИсторияКлуб "Икономика 2000" е наследник на Клуба на младия икономист към Икономически институт на БАН, който е създаден през 1977 г. като неформално сдружение на младите научни сътрудници от института. Мисията на Клуба на младия икономист бе да поощрява нетрадиционното мислене и да прокарва новаторски идеи в обществото. Една от традиционните дейности на Клуба на младия икономист бе организирането на международни летни школи. Тези семинари са привлекателно място за лидери на икономическата мисъл първоначално от бившите социалистически страни, а по-късно и от страни с развита пазарна икономика. Сред тях могат да се посочат: проф. М. Тардош - Унгария, Дж. Флеминг - Великобритания, проф. М. Дабровски - Полша, проф. Дж. Хаскел - Великобритания, акад. Е. Матеев - България.


Клубът на младия икономист използваше и други форми за научен и творчески обмен на неортодоксални идеи като семинара ИКОМО, който се организираше от д-р Росица Рангелова и д-р Радка Илева.


В ръководството и като членове на Клуба на младия икономист са вземали участие известни български икономисти като:


д-р Красимир Лаков - бивш президент на Клуба, известен икономически журналист, бивш ръководител на отдел в радио "Свободна Европа" в Прага, сега икономически журналист;


доц. д-р Тодор Радев - бивш президент на Клуба, консултант и изследовател, настоящ ректор на Висше училище по мениджмънт;


проф. Стефан Петранов - бивш президент на Клуба, консултант и изследовател, сега преподавател в СУ "Св. Климент Охридски";


проф. Пламен Чипев - бивш президент на Клуба, консултант и изследовател, сега професор в Институт за икономически изследвания при БАН;


проф. д. ик. н. Гарабед Минасян - бивш член на ръководството на Клуба, бивш член на Управителния съвет на БНБ, сега професор в Институт за икономически изследвания при БАН;


проф. Йордан Христосков - бивш член на ръководството на Клуба, бивш управител на Националния осигурителен институт, сега професор в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”


д-р Венцислав Димитров - бивш член на ръководството на Клуба, бивш депутат, бивш икономически съветник на президента Г. Първанов;


доц. д-р Румен Аврамов - бивш член на ръководството на Клуба, сега научен изследовател в Център за академични изследвания (ЦАИ);


доц. Боян Славенков - бивш член на ръководството на Клуба, икономически съветник на президента Ж. Желев, сега преподавател по икономика в СУ "Св. Климент Охридски" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";


Свилен Първулов - бивш член на ръководството на Клуба, сега предприемач;


д-р Христо Памукчиев - бивш член на ръководството на Клуба, сега предприемач;


д-р Виктор Йоцов - бивш член на Клуба, сега главен асистент в Институт за икономически изследвания при БАН и преподавател в Нов български университет;


Валентин Карабашев - бивш член на Клуба, министър на търговията в правителството на проф. Л. Беров, бивш изпълнителен директор на "Булленд Инвестмънт" и на "Сентинел Асет Мениджмънт" АД;


проф. Веселин Минчев - бивш член на ръководството на Клуба, бивш секретар по икономическите въпроси на президента Г. Първанов;


д-р Диана Пишева - бивш член на Клуба, сега преподавател по икономика в американски университети.


Непосредствено след демократичните промени в страната на 5 октомври 1990 г. Клуб "Икономика 2000" е регистриран като неправителствена организация в регистъра на Софийски градски съд.