Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Национална кръгла маса по проект „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“На 8 декември 2020 г. от 10.00 до 13.00 ч. се проведе виртуална Национална кръгла маса и се състоя заключителна пресконференция по проект BG05SFOP001-2.009-0021 „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“.

Работата на Националната кръгла маса бе организирана в рамките на три панела, а именно:

 • Първи панел: „Представяне и дискусия на чуждестранен опит и добри практики за корпоративно управление на държавните предприятия“;
 • Втори панел: „Представяне и дискусия на резултатите от оценка на анализа на корпоративно управление на държавните предприятия през 2016-2020 г.“
 • Трети панел: „Представяне и дискусия на резултатите от социологическо изследване на нагласите към корпоративно управление на държавните предприятия“

Основните резултати от проекта, които бяха задълбочено представени и дискутирани са следните:

 • Създаден е пълен списък на държавните предприятия в България
 • Събрана и обработена е информация за КУДП
 • Създадена е база данни с документи за КУДП за всяко държавно предприятие в България
 • Създадена е информационна система и интернет страница на проекта - www.cg-project.org
 • Осъществени са четири публикации, чрез които е представен чуждестранен опит и оценките от КУДП за 2016-2018 г., 2019 г. и 2020 г.
 • Осъществено е публично обсъждане на публикуваните докладите
 • Създаден е Център за развитие на корпоративното управление към Клуб „Икономика 2000“
 • Обучен е екип на Клуб „Икономика 2000“ за успешно продължаване на проекта и дейността по КУДП.