Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Покана за участие в обучителен семинар на тема „Инструмент за самооценка на корпоративното управление в държавни предприятия“Общата цел на проекта е да подпомогне напредъка по създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП). В изпълнение на тази цел е разработен инструмент за самооценка на КУДП. Чрез него може да се оцени степента на прилагане на принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за КУДП във всяко предприятие, да се установят невралгичните точки и да се предприемат мерки за преодоляването им. Всички участници ще получат електронна версия на инструмента, заедно с ръководство за използването му.

Семинарът е предназначен за мениджъри и служители в държавни предприятия, които се занимават със стратегическо планиране, помагат в организирането на заседания на управителните органи, изготвят годишни и текущи отчети, в т.ч. нефинансови декларации, както и с Връзки с обществеността.

Мероприятията ще се проведат както следва:

  • Първи семинар: 15 декември 2023 г.
  • Втори семинар: 18 декември 2023 г.

Място на провеждане: заседателна зала, Институт за икономически изследвания при БАН, ул. Аксаков 3, 1000 София

  • Начало: 9.30 ч.
  • Край: 17 ч.

Имаме удоволствие да поканим за участие ваш представител за участие в един от двата семинара.

За участие в семинарите не се заплаща такса или каквото и да е друго плащане.

Заявка за участие (приложена) можете да изпратите до 12 декември (вторник) на ел. поща office@club2000.org.

Повече информация за семинара може да откриете в приложената покана.