Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

НОВИНИ


Сборникът “Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения” излезе от печатСборникът се издава по повод на 25-годишнината от основаването на Клуб „Икономика 2000“

повече

Прессъобщение относно първата работна среща-семинар по проект FEMAНа 05.04.2016 г. в Голямата зала на Хотел ”Арена ди Сердика” в София, се състоя първата работна среща-семинар по проекта.

повече

Първа работна среща-семинар по проект 'Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)'Семинарът ще се състои на 05 април 2016 г. от 9.30 ч. в Хотел 'Арена ди Сердика', ул. Будапеща № 2, София.

повече

Публична покана за избор на изпълнител за процедура с предмет: 'Оценка на екологичния отпечатък в гр. Благоевград'Настоящата поръчка се отнася до предоставяне на продукт 5.2.2 от работен пакет 5: 'Оценка на ефикасността“ в рамките на проект „Опазване на околната среда и осигуряване качеството на водата в общини от трансграничните райони (CIVILWATER)“

повече

Академичен форум 'Икономика'Клуб „Икономика 2000“, Институтът за икономически изследвания на БАН и Висшето училище по мениджмънт - гр. Варна, организират Академичен форум „Икономика“ на тема: “АЛТЕРНАТИВИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ XXI ВЕК: ТЕОРИИ, ПОЛИТИКИ, РЕШЕНИЯ”.

повече

Прессъобщение по проект NoBoMaПроектът „Ръководство за предоставяне на грижи за възрастни хора с цел насърчаване на интернационалната мобилност, ученето през целия живот и трансфера на компетенции в Източна, Централна и Югоизточна Европа (NoBoMa)“ навлезе в заключителна фаза.

повече

Заключителна конференция по проект RIVERALERTНа 14 юни т.г. в гр. Солун се състоя заключителна конференция за представяне на резултатите от проект: „Система за подпомагане вземането на решения относно риска от наводнения в басейна на река Струма“ (RIVERALERT) на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“.

повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по проект RIVERALERT на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“.за доставка и внедряване на специализирано оборудване за измерване на водно количество на открити реки и изграждане на информационна система за събиране, обработка и съхранение на данни за изследване на река Струма в района на област Благоевград

повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по проект AUTONEST на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“.за доставка, инсталация и пускане в действие на специализирано оборудване за мониторинг на физични параметри на повърхностни води и изграждане на информационна система за събиране, обработка и съхранение на данни на река Места, област Благоевград

повече