Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (FEMA)Проектът е финансиран по програма BG03 ”Биологично разнообразие и екосистеми”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014) с договор № Д-33-87/27.08.2015 г.


Проектът се изпълнява от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (ReSAC), Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България и Клуб  “Икономика 2000”.


Основна цел на проекта е оценка на сладководните екосистеми в България, следвайки националната методика за оценка, и разработване на карти, съответстващи на техническите изисквания на Национална информационна система за биологично разнообразие в сладководни водоеми, намиращи се извън мрежата Натура 2000 и/или други защитени територии.


Общата цел на проекта е да се подобри интеграцията на биоразнообразието в секторните политики, и по-специално в управлението на водните ресурси, включваща оценка на екосистемните блага/ползи и услуги, които сладководните екосистеми предоставят на хората и обществото.


Основна целева група по проекта са представители на централната и местната власт, учени и изследователи, неправителствени организации, бизнес организации, студенти, директни ползватели – рибари, земеделски производители, туристически организации.


Проектът е структуриран в 4 основни дейности, от които 2 са хоризонтални и 2 специфични дейности, като всяка от тези дейности има различни поддейности. 


Четирите основни дейности по проекта са както следва: 1. Събиране на данни за сладководните екосистеми


2. Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги


3. Научни заключения


4. Разпространение на резултатите на проекта и публичностБенефициент по проекта е Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.