Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


„Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ (101104610 LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP)Интегрираният проект е насочен към подпомагане на местните власти за създаване на административни, организационни, технически и финансови условия за пълно изпълнение на Плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ).

повече

Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика (Проект LIFE22-GIE-BG-LIFE HA2WASTE)Проектът е финансиран със средства по програма „LIFE“ 101113721 IFE22-GIE-BG-LIFE HA2WASTE

повече

Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климатПроектът (BGENVIRONMENT-4.004-0001) се изпълнява с финансовата подкрепа на фм на ЕИП и цели да спомогне за подобряване състоянието на околната среда и намаляване на ефекта от измененията в климата в общините Димитровград, Любимец и Златоград.

повече

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климатПроектът (BGENVIRONMENT-4.004-0002) се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

повече

Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво обществоПроектът е финансиран със средства по програма „LIFE“ 101074157 LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima и цели да подпомогне подготовката на България за предизвикателствата пред водния сектор в областта на действията в областта на климата през следващото десетилетие.

повече

ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия (FLAG FICET)Проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия) цели разработване, демонстриране и популяризиране на иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ за подкрепа на

повече

Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръкиОсновната цел на проекта е да се оцени напредъка по създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия, което трябва да се постигне чрез реформата му.

повече

Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданско общество в България за европейския зелен пакт LIFE CE STARSEEDПроектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС съгласно сключен договор № LIFE20 NGO4GD/BG/000017 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

повече

Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.Общата цел на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпъ

повече

Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух (LIFE-IP Clean Air)LIFE-IP Clean Air е интегриран проект по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

повече