Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Социална политикаГоляма част от изследователската активност на Клуб "Икономика 2000" е в областта на социалната политика. Клубът е водеща организация, работеща по проблеми на системата за социална защита, включваща двете социално-защитни мрежи - социално осигуряване и социално подпомагане. По-конкретно изследванията са в периметър, обхващащ: пенсионната и здравно-осигурителната реформа, пазара на труда и безработицата, доходите на населението и бедността и не на последно място социалния диалог в обществото. Специално внимание се отделя на социалните измерения на икономическите промени.