Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Регионално развитиеИзследванията в областта на регионалното развитие включват осъществяването на проекти, свързани с разработването на стратегии за регионално развитие, ново законодателство за регионалната реформа и политика, на методология за определяне на регионалните социално-икономически различия, за развитие на местните финанси и местното самоуправление, на програми за регионално развитие. Обект на изследване са също социално-икономическото развитие на райони с етнически смесено население в България.