Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданско общество в България за европейския зелен пакт LIFE CE STARSEEDПроектът „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED) се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС съгласно сключен договор № LIFE20 NGO4GD/BG/000017 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 


Бюджетът на проекта е 961 476 лева. Финансовият принос от Програма LIFE е 576 177 лева.


Периодът на изпълнение на проекта е 20.10.2021 г. – 19.06.2023 г.


Общите цели на проекта са: 

  • да повиши познанията на гражданските организации и бизнеса относно кръговата икономика и тяхната мотивация и участие в обществения диалог по ключови документи и теми на национално ниво, свързани с кръговата икономика;
  • да катализира промяна в поведението и прилагане на устойчиви модели за кръгова икономика сред заинтересованите страни.


Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез разнообразни действия, включващи:

  • организиране на публични дискусии и информационни кампании, 
  • провеждане на обучения консултации,
  • представяне и обмяна на добри практики,
  • иницииране и прилагане на иновативни модели в сферата на кръговата икономика.

 .

.

Повече информация можете на намерите на официалната страница на проекта: https://cestarseed.com