Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръкиПроектът „Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръки“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.025-0185-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Основната цел на проекта е да се оцени напредъка по създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП), което трябва да се постигне чрез реформата му.

Постигането на общата цел на проекта ще се извърши чрез реализацията на три специфични цели:

  • Специфична цел 1: Информационно осигуряване на процеса на мониторинг и оценка на КУДП през 2021-2022 г.
  • Специфична цел 2: Оценка на състоянието и динамиката на КУДП през 2021 и 2022 г.
  • Специфична цел 3: Развитие на институционален капацитет за мониторинг и оценка на КУДП.

Предвидено е работата на екипа за изпълнение на проекта да се концентрира в три основни дейности:

  • Дейност 1: Оценка на състоянието
  • на корпоративното управление на държавните предприятия през 2021 г.
  • Дейност 2: Оценка на състоянието на корпоративното управление на държавните предприятия през 2022 г.
  • Дейност 3: Подготовка на инструмент за самооценка на КУДП и организиране на обучение за използването му.

С изпълнението на проекта ще бъде актуализирана публично достъпната информационна система за КУДП и финансовото състояние на държавните предприятия на адрес: www.cg-project.org, ще бъдат подготвени годишни оценки на състоянието и динамиката на КУДП през 2021 и 2022 г. По този начин ще се създаде база данни за 7 г., с начало от 2016 г., преди старта на тази реформа която ще подпомогне гражданския контрол и подкрепа за отговорно и открито управление.

При оценка на състоянието на КУДП ще се установят „слабите места“ и ще се направят предложения за усъвършенстване и реформирането му във връзка с присъединяване на страната ни към еврозоната. Това ще представлява сериозен принос на гражданското общество към този приоритет на държавата.

Обща стойност на проекта: 59 852,52 лв. (от които 50 874,54 лв. Европейско финансиране и 8 977,88 лв. национално съ-финансиране)

Период на изпълнение: 11.08.2022 г. - 31.12.2023 г. (18 месеца)