Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия (FLAG FICET)Проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия) цели разработване, демонстриране и популяризиране на иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ за подкрепа на общинските инвестиции в чиста енергия чрез сътрудничество и консултации с широк брой заинтересовани страни.

Проектът е одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments (Техническа помощ за преодоляване на пазарните ограничения за устойчиви енергийни инвестиции). Помощ за развитие на проекти (PDA) е фокусирана върху осигуряване на техническа помощ за предприемане на амбициозни и мащабни инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия.


Проектни инициатори са Фонд ФЛАГ – координатор на проекта, Клуб “Икономика 2000” и Институт за икономически изследвания при БАН.

Продължителността на проекта е 36 месеца с начало 1.10.2022 г. Бюджетът на проекта е EUR 1 499 141.69, от които EUR 1 424 183.69 е принос на Европейската комисия.


Общите цели на проекта са:

 • да подпомогне общините в България в подготовката им за посрещане на предизвикателствата в областта на смекчаването и адаптирането към изменението на климата през следващото десетилетие чрез инвестиции в чиста енергия;
 • да мобилизира финансов ресурс за подпомагане на инвестиции за зелен преход на българските общини през следващото десетилетие;
 • да изгради капацитет в рамките на Фонд ФЛАГ за разработване, оценка и финансиране на общински проекти за преход към чиста енергия;
 • да повиши информираността на българските общини в областта на прехода към чиста енергия и възможностите за финансиране на зелени инвестиции.

Конкретните цели на проекта са:


 • Структуриране и стартиране на иновативен финансов инструмент във Фонд ФЛАГ за подкрепа на инвестиции за преход към чиста енергия в България, който да надгради над опита и добрите практики в страната и в Европейския съюз;
 • Подобряване на капацитета на Фонд ФЛАГ в три направления:
 • структуриране на финансови инструменти в изцяло нови сфери, в които Фондът досега не е оперирал;
 • администриране на финансови инструменти, насочени към зелено финансиране
 • предоставяне на техническа помощ за разработване на инвестиционни проекти в областта на прехода към чиста енергия
 • Засилване на междуинституционалната координация при разработването на финансови инструменти за смекчаване на изменението на климата и адаптиране;
 • Подготовка на общински инвестиционни проекти за преход към чиста енергия в България.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

 • Създаване на широкомащабен финансов инструмент в рамката на Фонд ФЛАГ с акцент върху миксиране на различни източници на финансиране и иновации за преход към чиста енергия;
 • Разработване на три финансови схеми за преход към чиста енергия:
 • Схема за финансиране на енергийна ефективност - на общински сгради и за енергоефективно улично осветление
 • Схема за финансиране на чиста енергия – използване на потенциала на термоминералните води (за извличане на енергия и други цели)
 • Схема за финансиране на чиста енергия – изграждане на соларни системи/паркове, вкл. върху рекултивирани общински депа
 • Осигуряване на техническа подкрепа за структуриране на пилотни проекти по трите схеми;
 • Осигуряване на финансиране на пилотни проекти по трите схеми, обвързани с постигане на амбициозни нива на енергоспестяване и декарбонизация;
 • Създаване на специализирано звено във Фонд ФЛАГ за зелени инвестиции, което да оказва техническа помощ за разработване и изпълнение на инвестиционни проекти;
 • Утвърждаване на работещ модел за координация и консултации с широк кръг заинтересовани страни по отношение проекти на местните власти за преход към чиста енергия;

По-подробна информация можете да намерите на офицалната страница на проекта: https://www.flag-bg.com/?cid=33