Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика (Проект LIFE22-GIE-BG-LIFE HA2WASTE)Проектът  “Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика” е финансиран със средства по програма „LIFE“ 101113721 IFE22-GIE-BG-LIFE HA2WASTE

Основни данни за проекта:

 • Продължителност: 36 месеца
 • Начална дата: 01 юли 2023
 • Бюджет на проекта: €1,549,367.49
 • Финансов принос на ЕС: €929,620.49

 .

 .

Бенефициент по проекта е община Поморие, с партньори, Клуб „Икономика 2000“, „Теоремус“ ООД, „Екобулпак България“ АД и Zero Waste Italy Rifiuti Zero Italia


Oбщата цел на проекта е да разработи, приложи и промотира иновативен за страната холистичен подход в управление на отпадъците за постигане на целите на законодателството и политиката на ЕС за кръгова икономика и управление на отпадъците чрез прилагане на добри европейски практики и да насърчи прилагането му от органите за местно самоуправление в България.   

.

Конкретните цели на проекта са:

.

 • Да повиши капацитета на община Поморие да планира, разработи, въведе и администрира нова интегрирана система за управление на отпадъците и да работи в сътрудничество и постоянен диалог със заинтересованите страни 
 • Да осигури информационна, техническа и институционална инфраструктура за събиране на смесени и разделно събрани отпадъци и да въведе нова схема за събиране и транспортиране на отпадъците от врата до врата и такса битови отпадъци PAYT
 • Да повиши познанията на гражданите и foster прилагане на екологични практики за устойчиво потребление, предотвратяване и разделно събиране на отпадъците
 • Да катализира широко прилагане на устойчиви решения за подобряване на управлението на отпадъците в българските общини чрез репликиране на резултатите от приложената добра практика по проекта
 • Да допринесе за изпълнение на целите в Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 на община Поморие

.


Проектът е структуриран в 5 Работни пакета, както следва:

.

 • Управление и координация на проекта
 • Подготвителни дейности
 • Въвеждане на иновативната система за преминаване към кръгов модел за управление на отпадъците  
 • Повишаване на информираността на местните заинтересовани страни  
 • Устойчивост, репликация и използване на проектните резултати