Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Реформа на съдебната система в България: стратегия, изпълнение, резултати, оценки, перспективиПубликацията е осъществена в рамките на проект BG05SFOP001-3.003-0119 „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Операти

повече

Проф. Стефан Иванов, „Механизъм за изравняване на междуобщинските финансови различия”Сега действащата изравнителна субсидия предоставя средства на всички общини – бедни и богати. Тя разпределя средствата на база данъчен капацитет и местни разходи, без да се търси връзка между тях.

повече

Активна политика на пазара на труда по време и след кризата: Опит и примери за добри практики от България и АвстрияПрез месец септември 2011 г. беше публикувана книгата „Активна политика на пазара на труда по време и след кризата: Опит и примери за добри практики от България и Австрия”. Изданието на български, немски и английски език е осъществено в рамките на двустра

повече

Г.Шопов, Законови рамки и анализ на финансирането на социалното подпомагане на инвалидите в БългарияНастоящата студия разглежда действащите програми за социална защита на инвалидите в България и законодателната рамка на финансирането на социални помощи за инвалиди

повече

Пенсионната реформа в българия: мостът между изследванията и политиката, Икономическа мисъл, март 2005Това изследване попада в категорията на така наречените "периодични изследвания " и анализира конкретен период на съществена промяна в политиката на България, свързани с подготовката и осъществяването на пенсионната реформа.

повече

Финансов мениджмънт и контрол на публичните агенции, Доклади СИГМА № 32, 2002Всички страни-членки на ЕС и страните от Централна и Източна Европа използват агенции с различна форма и големина като част от своята система за публична администрация. Законовите форми са най-различни според различните страни в зависимост от законодат

повече

Държавните служби в Европа на петнадесетте: тенденции и развитие, ЕИПА, 2002Второто издание на книгата “Държавните служби в Европа на петнадесетте” на ЕИПА има за цел преди всичко да сравни и анализира специфични елементи на държавните служби в държавите-членки.

повече