Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


КООП АТ-БГПроектът е насочен към развитие на сътрудничество между Австрия и България в областта на политиката на пазара на труда.

повече

Европейска мрежа за изследване на икономическото влияние на информационните и комуникационни технологии (European Network for the Research on the Economic Impact of ICT)Проектът е осъществяван с подкрепата на Седма рамкова програма на Европейската комисия. Клуб "Икономика 2000" е партньор по проекта от българска страна.

повече

STEPS - Засилване на ангажираността в изследвания на общественото здравеПроект STEPS, финансиран от Седма рамкова програма на ЕС, има за цел насърчаване участието на гражданското общество в изследвания в областта на общественото здраве и подобряване качеството на живот на европейските граждани.

повече

Обучение по „Бизнес планиране”Клуб „Икономика 2000” провежда серия от обучения за потенциални бъдещи директори и помощник директори по бизнес планиране в български образователни институции.

повече

Подготовка на Национална стратегия и план за действие за управление на водите и на необходимите промени в нормативната базаПроектът се изпълнява от Обединение „Водна стратегия 2010”, като оперативната реализация на дейностите се разпределя между петте партньора - Институт за икономически изследвания при БАН, Клуб „Икономика 2000”, „АКВАПАРТНЬОР” ЕООД, „EкоПро Консулт” ЕООД и

повече

Участие на третия сектор в процеса на мониторинг, оценка и контрол на прилагането на европейското законодателство от българскитПроектът бе насочен на първо място към развитие на капацитета на третия сектор за мониторинг, оценка и контрол на прилагането на европейското законодателство от българските институции и, на второ място, към включване на гражданското общество в процеса на

повече

Разработване на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за участие на България в еврПроектът имаше за цел да подпомогне прилагането на Директива 2003/87/EС в България относно създаването на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Европейския съюз.

повече

Икономическо и екологично въздействие на приватизацията на земя в Източна Европа и ЕвразияПроектът имаше за цел да разкрие взаимодействието между икономическите и екологичните въздействия от приватизацията на земя в България и Украйна.

повече

Планиране на местното икономическо развитие – община РудоземПроект „Планиране на местното икономическо развитие – община Рудозем” бе реализиран в рамките на програма „Активни услуги на пазара на труда”, финансиран от Световна банка и управляван от Агенция по заетостта към МТСП.

повече