Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069Общата цел на проекта е подобряване на мониторинга, управлението и изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпълнението й.

повече

За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятияОбщата цел на проекта е подпомагане на създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП) в страната.

повече

По-нататъшно развитие на административния капацитет за прилагане на екологичното законодателство на местно ниво, България, EUROPEAID/123444/D/SER/BGПроектът цели последващо подпомагане на развитието на изградените административни структури на местно равнище, които трябва да приложат ефективно изискванията на новото екологично законодателство.

повече

Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рехабилитация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров”Основната цел на проекта е предоставяне на техническа помощ на Столична община при кандидатстването за финансиране за реализация на инвестиционен проект за рекултивация на депото в с. Долни Богров

повече

Регионален модел за управление на твърди битови отпадъци на примера на общините Перник и КовачевциОсновната цел на проекта е разработване на методология и модел за регионално управление на отпадъците в страната.

повече

Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (FEMA)Проектът е финансиран по програма BG03 'Биологично разнообразие и екосистеми”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014) с договор № Д-33-87/27.08.2015 г.

повече

„CIVILWATER – Опазване и осигуряване на качеството на битовите води в рамките на трансграничната зона“Европейският проект „CIVILWATER' се разработва в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013“.

повече

НоБоМа – Ръководство „без граници” за социално обслужване на възрастни хора за стимулиране на мобилността, международното учене през целия живот и трансфера на компетенцииПроектът НоБоМа (NoBoMa) се финансира от програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС и е с период на изпълнение 10/2012-11/2013. Осъществяването на проекта се ръководи и координара от WISDOM (Виенски институт за социални науки и практики), Австрия.

повече